Aktualności

24 sierpnia 2017 22:11 | Aktualności

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Wzorem lat ubiegłych z początkiem nadchodzącego roku szkolnego w Gimnazjum nr 9 rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg. Termin składania dokumentów upływa 15 września 2017 roku. 

Wnioski przyjmować będzie pedagog szkolny. Aktualne godziny pracy pedagoga:

Wtorek - 8.00- 13.00

Czwartek - 11.00- 16.00


Kryteria przyznania stypendium szkolnego
     Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514 zł netto lub 634 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (pełnoletniego ucznia/słuchacza prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe).

 Wnioski można pobrać:
     - w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem
     - z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (www.eped.pl) – moduł Stypendia,
     - w szkole, do której uczęszcza uczeń,
     - w Urzędzie Miejskim w Elblągu (pokój 318), jeżeli uczeń pobiera naukę w szkole położonej poza terenem Miasta Elbląg lub w innych szkołach, dla których Gmina Miasto Elbląg nie jest organem prowadzącym.
     

Szkoła nie wypłaca wnioskodawcy (rodzicowi/opiekunowi prawnemu/ pełnoletniemu uczniowi) gotówki. Przyznane stypendium szkolne realizowane jest w szkole do której uczęszcza uczeń, na zasadzie refundacji - po przedstawieniu dowodu zakupu (faktur VAT, rachunków imiennych) wystawionych na wnioskodawcę.
     W przypadku, gdy rodzic dysponuje gotówką – refundacja następuje po okazaniu przez wnioskodawcę faktur/rachunków do wysokości przyznanego stypendium.
     W przypadku, gdy rodzic nie dysponuje gotówką – refundacja następuje w formie przelewu do sklepu – na podstawie faktur/rachunków - do wysokości przyznanego stypendium.
     Rodzic może realizować stypendium w różnych sklepach i tym samym dzielić kwotę, tak aby dokonać najpotrzebniejszych zakupów w najkorzystniejszej cenie. Szkoła udzieli refundacji do kwoty przyznanego stypendium.

                                                                                                                                                                                                                                       A. W.

 /Sporządzono w oparciu o komunikat Departamentu Edukacji i Sportu UM w Elblągu/
     
   
  

Przeczytano: 214 razy. Wydrukuj|Do góry